Obchodné podmienky 3

11.5. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

11.6.   Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: Komfort-nábytok,s.r.o., Laborecká 1368/20, 010 01 Žilina, email: komfort@komfort-nabytok.sk

 

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):  ..............

 

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

 

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...............

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................

 

Dátum ..................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

Formulár vrátenia tovaru na stiahnutie >>

 

Príloha č. 2

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Komfort-nábytok,s.r.o., Laborecká 1368/20, 010 01 Žilina, email: komfort@komfort-nabytok.sk, Tel.: 0910 955 255

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu bez nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa vsťahuje aj na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Informácie k doručeniu zásielky:

1. V deň doručenia Vás kuriér bude kontaktovať telefonicky resp. smskou. Prípadné zmeny času a miesta doručenia je potrebné riešiť priamo s kuriérom, alebo kuriérskou spoločnosťou.

2. Zásielku je potrebné prevziať - podpisom na doručovacom hárku a uhradení prípadnej dobierky a až potom následne otvoriť.

3. Zásielky kuriéri doručujú po prvé uzamykateľné dvere čo znamená po vchodové dvere. Vynáška tovaru až priamo do bytu nie je zahrnutá v cene prepravy - doručenie Klasik.

4. NEPREBERAJTE POŠKODENÚ ZÁSIELKU!!! V prípade, že sa tovar napriek tomu rozhodnete prebrať skontrolujte jeho obsah a prípadne poškodenia za prítomnosti kuriéra. Kuriérovi podpíšte prevzatie tovaru až po dôkladnej kontrole tovaru a zapíšte toto poškodenie do preberacieho protokolu.
V prípadne zistenia poškodenia doručeného tovaru je potrebné bezodkladne nahlásiť danú reklamáciu na komfort@komfort-nabytok.sk alebo telefonicky 0910 955 255 a to najneskôr do 24 hodín od momentu doručenia. V opačnom prípade nebude možné reklamáciu poškodeného tovaru uznať.

 

Celé znenie Všeobecných obchodných podmienok na stiahnutie >>

 

Záleží nám na spokojnosti našich zákazníkov. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese komfort@komfort-nabytok.sk alebo na telefónnom čísle +421 910 955 255, od (8:00 - 16:00).